นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 16,502 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
1 ต.ค. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
19 มิ.ย. 62มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  แชร์  
25 เม.ย. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
14 ก.พ. 62มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
5 ก.พ. 62มาตรการการเสริมสร่างวัฒนธรรมองค์กร  แชร์  
12 ม.ค. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  แชร์  
11 ม.ค. 62มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แชร์  
2 ม.ค. 62หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  แชร์  
2 ม.ค. 62หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  แชร์  
1 ต.ค. 61มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
1 ต.ค. 61มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
5 ม.ค. 61ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ แชร์  
1 ม.ค. 61มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
25 ธ.ค. 60แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561-2564 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา