นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 16,531 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 แชร์  
1 ต.ค. 62คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
1 ต.ค. 62คู่มือการจัดทำแผนชุมชน แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา