เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการเข้าอบรมโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 [ในแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมอบรมฉบับปรับปรุง] 30 ม.ค. 57
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 27 ม.ค. 57
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว 23 ม.ค. 57
เร่งรัดการรายงานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 24 ม.ค. 57
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์] 22 ม.ค. 57
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี 28 ม.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 23 ม.ค. 57
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2557 27 ม.ค. 57
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 22 ม.ค. 57
ขอทำความตกลงเบิกจ่่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เนื่องจากเหตุชุมนุนทางการเมือง 23 ม.ค. 57
การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 22 ม.ค. 57
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 ม.ค. 57
แนวทางการปฎิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 22 ม.ค. 57
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 22 ม.ค. 57
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 21 ม.ค. 57
เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 20 ม.ค. 57
แจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2557) [แจ้งยอดจัดสรรฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 21 ม.ค. 57
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด 13 ม.ค. 57
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 15 ม.ค. 57
ขอประชาสัมพันธ์โครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [รายชื่อ] 17 ม.ค. 57

ลำดับที่ 9621-9640 | 482/491 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.16s. 1.00MB