นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 16,506 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 ก.ค. 63ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แชร์  
31 ก.ค. 63ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แชร์  
31 ก.ค. 63ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 แชร์  
31 ก.ค. 63ระเบียบบริหารงบประมาณ ปี 2562 แชร์  
31 ก.ค. 63พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-7-พ.ศ.-2562 แชร์  
31 ก.ค. 63พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ  แชร์  
1 ต.ค. 62ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
14 ต.ค. 61ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
15 ก.ย. 61ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
5 ม.ค. 61ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัคย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา