เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้ายอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548อบต.บางกะพี้ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547อบต.บางกะพี้ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547อบต.บางกะพี้ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
ระเบียบบริหารงบประมาณ ปี 2562อบต.บางกะพี้ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB