เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการเยาวชนรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อมอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อบ้านเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายหลังเทศบาลตำบลโคกสลุด จนถึงถนน คสล. บริเวณสะพานปูน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ช่องทางการให้บริการประชาชนอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจและนายก อบจอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
การขยายผลตามโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติดอบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
E-Service สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (e-Service) อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.75MB