เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านชอนเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
โครงการฝึกอบรมอาชีพอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (สานตะกร้า)ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คันอบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คันอบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกาศราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านชอนเหล็กไฟอบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับฟังและเสนอแนะทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
คู่มือ ป้องกันโรคไข้เลือดออกอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์ การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB