นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 16,530 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


"พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการศึกษา เพิ่มผลผลิตการเกษตร เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชีวิตปลอดภัยอย่างยั่งยืน"

เปลี่ยนภาษา