เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


"พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการศึกษา เพิ่มผลผลิตการเกษตร เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชีวิตปลอดภัยอย่างยั่งยืน"

0.02s. 0.50MB