นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 16,468 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมคิด คำสุภาพ

  ประธานสภาอบต.บางกะพี้ดงพลับ

 • นายทวี ศรีทรงเมือง

  รองประธานสภาอบต.บางกะพี้ดงพลับสมาชิกสภา

 • นายสาคร โนนดี

  ส.อบต. หมู่ 1 บางกะพี้

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ 1 บางกะพี้

 • นายพลวัฒน์ เศวตพันธุ์

  ส.อบต. หมู่ 2 บางกะพี้

 • นายสมาน นกต่อ

  ส.อบต. หมู่ 2 บางกะพี้

 • นายสมพร วงษ์เชื้อ

  ส.อบต. หมู่ 3 บางกะพี้

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ 3 บางกะพี้

 • นายวิเชียร สมสุข

  ส.อบต. หมู่ 4 บางกะพี้

 • นายวิชิต บุญศิริ

  ส.อบต. หมู่ 4 บางกะพี้

 • นายสายันต์ นิรมลสวัสดิ์

  ส.อบต. หมู่ 5 บางกะพี้

 • นางดาวล้อม เล็กน้อย

  ส.อบต. หมู่ 5 บางกะพี้

 • นางละมัย คงศิลา

  ส.อบต. หมู่ 6 บางกะพี้

 • นางพิมพ์พา จำปางาม

  ส.อบต. หมู่ 6 บางกะพี้

 • นายสฤษดิ์ ภิรมย์ศรี

  ส.อบต. หมู่ 7 บางกะพี้

 • -ว่าง-

  ส.อบต. หมู่ 7 บางกะพี้

 • นางสาวสุดตา ใจตรงกล้า

  ส.อบต. หมู่ 1 ดงพลับ

 • นายวันชาติ สุขจุ่น

  ส.อบต. หมู่ 1 ดงพลับ

 • นายคำพอง สีสมุทร

  ส.อบต. หมู่ 2 ดงพลับ

 • นายสุวรรณ ชาลา

  ส.อบต. หมู่ 3 ดงพลับ

 • นางบุษกร ทองแถม

  ส.อบต. หมู่ 4 ดงพลับ

 • นางหนึ่งฤทัย วณาวรรณ

  ส.อบต. หมู่ 4 ดงพลับ

 • นายศักดิ์ดา คลับพลัน

  ส.อบต. หมู่ 5 ดงพลับ

 • นายสามารถ สัตวนาโค

  ส.อบต. หมู่ 5 ดงพลับเปลี่ยนภาษา