นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 16,424 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาววีรสุดา สังข์สุวรรณ

  ปลัดอบต.บางกะพี้ดงพลับสำนักปลัด

 • นางสาวสุกัญญา หาลี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวชญาณ์พิมพ์ ศรีแจ่มใส

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวพณณกร มิ่งบ้านเซ่า

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวณิชาดา พรหมพล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวอุไรพร พางาม

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายพนม เรืองอุไร

  นักการภารโรง

 • นายอิศราภรณ์ บัวศรีทอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายนรินทร์ สนสูง

  พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกน้ำ)

 • นางนวารี บุญจง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 • นางสาวพิมพ์พรรณ เทียมมณี

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวลัดดาวัลย์

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวกฤษณา ไผ่ด้วง

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางชนิดา อินจำปา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางประภัสสร นัดนรา

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • - ว่าง -

  นักวิชาการการเงินและบัญชี

 • นางสาวมุนินทร์รชา อรรถดารา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวสุพัตรา ภิรมย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายสุบรรณ ชื่นแช่ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายคมกริช ฟ้ากระจ่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวสิตางคุ์ สังขพันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวนภาพร โสรัจจะภิญโญ

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นายชนัฐ โสรัจจะภิญโญ

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • นายสุริยัณห์ หนองเลา

  พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)

 • นางสาวรุ่งทิวา จันทบาล

  คนงานทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

 • นางพรหมพักตร์ พัวพันธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวสุพิชฌาย์ ย่ำแท่น

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายวัชระพงษ์ ขจรจันทร์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเปลี่ยนภาษา