เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548114
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547114
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547116
ระเบียบบริหารงบประมาณ ปี 2562114
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-7-พ.ศ.-2562114
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ 118
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ08
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25613118
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562139
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัคย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้17

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB