เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548141
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547142
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547145
ระเบียบบริหารงบประมาณ ปี 2562149
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-7-พ.ศ.-2562145
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ 146
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ017
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25613129
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25621319
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัคย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้118

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB