เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการป้องกันการรับสินบน113
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ113
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 111
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม113
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ18
มาตรการการเสริมสร่างวัฒนธรรมองค์กร 18
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 18
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ18
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 111
หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 18
มาตรการป้องกันการรับสินบน19
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ110
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้110
มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี19
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561-2564218

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB