เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการป้องกันการรับสินบน134
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ130
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 128
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม127
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ121
มาตรการการเสริมสร่างวัฒนธรรมองค์กร 121
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 120
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ121
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 123
หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 119
มาตรการป้องกันการรับสินบน121
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ122
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้122
มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี120
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561-2564231

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB