นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 165 คน

เยี่ยมชม 16,429 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ธ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
15 ธ.ค. 63โครงการจัดซื้อชุดวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV แชร์  
9 ธ.ค. 63ซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางกะพี้(ดงพลับ) หมู่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
8 ธ.ค. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองหนองไม้เสียบหลังวัดวังใต้ ม.7 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
7 ธ.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกหมูจากถนน ค.ส.ล.เดิมถึงนานางกัลยา เชียรหวี หมู่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
7 ธ.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำจากถนนลาดยางถึงนานายอ้าย ขจรจันทร์ หมู่ 2 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
30 พ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
27 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานายทวี ศรีทรงเมืองถึงนานายบัญญัติ เหลืองอร่าม ม.3 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
27 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายละมูล ภูมิพลับ ถึงที่ ส.ป.ก.หมู่ 5 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
27 พ.ย. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนางวาสนา ชาลา ถึงสระน้ำนายทองเงิน ธรรมจิตร์ ม.3 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
23 พ.ย. 63โครงการจัดซื้อชุดวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV แชร์  
30 ต.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
30 ก.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
30 ก.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
25 ก.ย. 63รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ แชร์  
18 ก.ย. 63โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางเรณู หล้าวงษาถึงคลองหนองไม้เสียบ ม.2 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
18 ก.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกหมู หมู่ที่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
18 ก.ย. 63โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.จากบ้านนางวันที บรรจงเก็บ ถึงบ้านนางละมูล ศรีจำปา ม.6 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
8 ก.ย. 63โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ถนน ค.ส.ล.เดิมถึงบ้านนายละมูล ภูมิพลับ ม.2.5 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
8 ก.ย. 63ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหนองไม้เสียบ บริเวณหน้าบ้านนางหนึ่งฤทัย วณาวรรณ์ ม.4ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 77 รายการ
เปลี่ยนภาษา