เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดที่ 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2562)1010 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน2562)1115 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมตลิ่งสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 5 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี วงเงินงบประมาณ 25,000 บาท1325 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ม.5 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี1525 มิ.ย. 62
โครงการซ่อมแซมตลิ่งสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.5 ต.บางกะพี้1517 มิ.ย. 62
ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บริเวณคลองส่งน้ำ ม.5 ต.บางกะพี้1517 มิ.ย. 62
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่2 ตำบลบางกะพี้1417 มิ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร1718 เม.ย. 62
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง1718 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562)1116 เม.ย. 62
ขออนุมัติดำเนินโครงการลงลูกรังจากบ้านนายวิโรจน์ พันธ์วงศ์ ถึง ถนน คสลโยธาธิการจังหวัดลพบุรี หมู่3 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี1212 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.ถึงบ้านนางลำเพียร ชื่นแช่ม หมู่ 3 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 127 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประสิทธิ์ สิงห์ทองถึงบ้านมาลัย หมู่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี วงเงินงบประมาณ 178,8001122 ก.พ. 62
จ้างรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง1220 ก.พ. 62
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง1320 ก.พ. 62
ขออนุมัติจ้างรับรองแบบแปลนงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก1218 ก.พ. 62
ขออนุมัติดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเกษตร หมู่ 5 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1214 ก.พ. 62
ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก1314 ก.พ. 62
ขออนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายประสิทธิ์ สิงห์ทอง ถึงบ้านมาลัย หมู่ 1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี กว้าง 3.00เมตร ยาว112เมตร หนา0.15 เมตรวงเงินงบประมาณ 178,8001312 ก.พ. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงวดที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)910 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB