เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ (กรกฏาคม - กันยายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256112312 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ (เมษายน - มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256111410 ก.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ (มกราคม - มีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ 256111130 เม.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ (ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111315 ม.ค. 61
แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256111612 ต.ค. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาส ประจำปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม)780 3
ประกาศแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561860 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประพัฒ คงธัญผล ถึงสามแยก หมู่ 5 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1000 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอำนาจ คำวงษ์ ถึงบ้านนางพรรณี โปร่งเจริญ หมู่ 4 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 830 3
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านแคสูง หมู่ 3 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี850 3
โครงการลงลูกรังถนนเลียบคลองส่งน้ำ จาดถนน คสล. ถึงคลองหนองไม้เสียบ หมู่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี720 3
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกหมู หมู่ 1 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี720 3
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีคเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดเมรุวัดบางกะพี้ใหญ่ ถึงบ้านนางพลอย พระยาพานทอง หมู่ 2 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี910 3
โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางวันทอง วิเศษแก้ว ถึงบ้านนางปราณี นาน้ำเชี่ยว หมู่ 7 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี850 3
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสัมฤทธิ์ บวร ถึงบ้านนางพรรณิภา เดชทด หมู่ 7 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี800 3
โครงการลงลูกรังจากไร่วัฒนาถึงไร่นางทองแปลง คงศิลา หมู่ 6 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี810 3
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางสำรวม เจริญสุข ถึงบ้านนายสุพจน์ เทียมวงษา หมู่ 5 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี670 3
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากแากทาง ถึงบ้านนางสาวหอม หล้าวงษา หมู่ 2 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี720 3
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากปากทางเข้าซอยถึงบ้านนางสาวฝ้าย ศรีสุพรรณ์ หมู่ 2 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี650 3
โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ปากทางเข้าซอยถึงบ้านนายประมวล ช้างน้อย ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี650 3
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB