เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง2619 มิ.ย. 62
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง2419 มิ.ย. 62
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ2719 มิ.ย. 62
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคำนวณราคากลาง2326 ก.พ. 62
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง2326 ก.พ. 62
ประกาศข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนาณราคากลาง2420 ก.พ. 62
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเกษตร ม.52420 ก.พ. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอำนาจ คำวงษ์ถึงบ้านนางพรรณี โปร่งเจริญ หมู่ 4 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1100 3
โครงการลงลูกรังถนนเลียบคลองส่งน้ำจากถนนคสล.ถึงคลองหนองไม้เสียบ หมู่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1090 3
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกหมู หมู่ 1 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1030 3
โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางวันทอง วิเศษแก้วถึงบ้านนางปราณี นาน้ำเชี่ยว หมู่ 7 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี960 3
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสัมฤทธิ์ บวรถึงบ้านนางพรรณิภา เดชทดหมู่ 7 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1080 3
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านจากบ้านนางสำรวม เจริญสุขถึงบ้านนายสุพจน์ เทียมวงษา หมู่ 5 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1080 3
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ปากทางเข้าซอยถึงบ้านนายประมวล ช้างน้อย ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี990 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประพัฒ คงธัญผล ถึงสามแยก หมู่ 5 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1340 3
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านแคสูง หมู่ 3 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1350 3
โครงการลงลูกรังจากไร่วัฒนาถึงไร่นายทองแปลง คงศิลา หมู่ 6 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1260 3
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากปากทางถึงบ้านนางสาวหอม หล้าวงษา หมู่ 2 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1090 3
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากปากทางเข้าซอย ถึงบ้านนางสาวฝ้าย ศรีสุพรรณ์ หมู่ 2 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1100 3
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กจากเมรุวัดบางกะพี้ใหญ่ ถึงบ้านนางพลอย พระยาพานทอง หมู่ 2 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี1110 3
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB