นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 16,445 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 2 ตำบลดังนี้

ตำบลบางกะพี้
หมู่ 1 บ้านเหนือเขต
หมู่ 2 บ้านบางกะพี้
หมู่ 3 บ้านโนนตาล
หมู่ 4 บ้านบางกะพี้น้อย
หมู่ 5 บ้านวังวัดเหนือ
หมู่ 6 บ้านใต้
หมู่ 7 บ้านวังวัดตะวันตก
ตำบลดงพลับ
หมู่ 1 บ้านดงพลับ
หมู่ 2 บ้านดงพลับ
หมู่ 3 บ้านแคสูง
หมู่ 4 บ้านดงน้อย
หมู่ 5 บ้านดงพลับ

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม โดยอาศัยน้ำทำการเกษตรจากคลองชลประทาน สายชัยนาท – ป่าสัก และฝน ตามธรรมชาติ โดยมีคลองส่งน้ำแยกมาจากคลองชลประทานมาตำบลบางกะพี้ ตำบลดงพลับ คือ คลองสนามแจง คลองไม้เสียบ และคลองสายห้วยแก้ว และเส้นทางคมนาคมสายหลักของตำบล คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 สายบ้านหมี่ – โคกสำโรง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3326 สายบ้านหมี่ – หนองม่วง


ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพโดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 1,147.6 มิลลิเมตร สำหรับฤดูกาลต่าง ๆ มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม
อากาศจะร้อน และแห้งแล้ง
ฤดูฝนระหว่างเดือน
มิถุนายน-ตุลาคม
อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน
ฤดูหนาวระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน

จำนวนประชากรในตำบล

ตามทะเบียนราษฎร มีจำนวนครัวเรือน 1,114 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,575 คน แยกเป็นชาย 1,686 คน หญิง 1,889 คน
(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม 2559)

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านเหนือเขต 150 156 306 131
2บ้านบางกะพี้ 107 126 233 68
3บ้านโนนตาล 86 115 201 73
4บ้านบางกะพี้น้อย 163 187 350 104
5บ้านวังวัดเหนือ 110 132 242 74
6บ้านวังวัดใต้ 123 162 285 66
7บ้านวังวัดตะวันออก 100 114 214 55
8บ้านดงพลับ 243 245 488 128
9บ้านดงพลับ 235 240 475 191
10บ้านแคสูง 172 179 351 96
11บ้างดงน้อย 66 80 146 43
12บ้านดงพลับ 131 153 284 85
รวม1,686 1,889 3,575 1,114

ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ประเภท ชาย หญิง หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 300 304 อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 522 593 อายุ 18 – 59 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 371 420 อายุ 60 ปีขึ้นไป
รวม1,193 1,318 รวมทั้งสิ้น 2,511 คน
เปลี่ยนภาษา