เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคมขนส่ง

- ถนนระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง
- ถนนในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบางส่วนเป็นถนนลาดยาง
- ถนนในพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและถนนดินบางพื้นที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


โทรศัพท์
(1) โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 หมายเลข
(2) เบอร์สายด่วน 24 ชม. จำนวน 1 หมายเลข
หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล


ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

(1) มีรถโดยสาร สายโคกสำโรง – บ้านหมี่ จำนวน ๑ สาย ให้บริการทุกวัน
0.01s. 0.50MB