นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 16,438 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคมขนส่ง

- ถนนระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง
- ถนนในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบางส่วนเป็นถนนลาดยาง
- ถนนในพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและถนนดินบางพื้นที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


โทรศัพท์
(1) โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 หมายเลข
(2) เบอร์สายด่วน 24 ชม. จำนวน 1 หมายเลข
หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล


ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

(1) มีรถโดยสาร สายโคกสำโรง – บ้านหมี่ จำนวน ๑ สาย ให้บริการทุกวัน


การไฟฟ้า

ภายในตำบลบางกะพี้ดงพลับ มีไฟฟ้าประมาณ 99 % และยังมีความต้องการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มทุกหมู่บ้าน ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับมีงบประมาณจำกัด หากมีงบประมาณก็จะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่


การประปา

ภายในตำบลบางกะพี้ดงพลับ มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคประมาณ 99 % และยังมีความต้องการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน แต่ยังขาดงบประมาณเนื่องจากการขยายเขตประปาต้องใช้งบประมาณสูง

เปลี่ยนภาษา