นายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกุล
นายกอบต.บางกะพี้ดงพลับ
084-735-7850

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 16,547 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
- ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือเขตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงพลับ
- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง), โรงเรียนวัดดงพลับ (ประชานุเคราะห์), โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี (พิการทางการได้ยินเฉพาะทางหู/ประเภทประจำ)
- การเรียนรู้ชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบางกะพี้และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดงพลับ


การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะพี้ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงพลับ
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางกะพี้ดงพลับ - ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 12 แห่ง (ประจำทุกหมู่บ้าน)
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีวัดภายในตำบลจำนวน 7 แห่ง

1. วัดบางกะพี้ใหญ่ 2. วัดบางกะพี้น้อย 3. วัดวังเหนือ
4. วัดวังใต้ 5. วัดดงน้อย6. วัดแคสูง
7. วัดดงพลับ


ประเพณีและงานประจำปี

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีวัดภายในตำบลจำนวน 7 แห่ง

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ - ประเพณีบวชพราหมณ์- ประเพณีกำฟ้า
- ประเพณีวันสงกรานต์ - ประเพณีเส่อกระจาด- ประเพณีเทศมหาชาติ
- ประเพณีตักบาตรพระร้อย (เทโว) - งานเทศกาลของดีบ้านหมี่- งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์


ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทอผ้ามัดหมี่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน

ภาษาถิ่น ส่วนมาก พูดภาษาไทยพวน และภาษาลาว

เปลี่ยนภาษา